Logo La Valldemossa que Volem

LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM


www.valldemossa.orgAGRUPACIÓ D'ELECTORS

Valldemossa

Constitució d'una agrupació d'electors

1r - S’ha de constituir l'Agrupació d’Electors amb un acta fundacional (ActaFundacional.doc) en el cas de Valldemossa la llista va ser de 12 persones: 9 regidors i 3 suplents. Aquestes xifres varien segons el municipis. A més hi ha d'haver un administrador i un suplent.
Seguidament hi signaran tots els membres, en el nostre cas foren els 12 de la llista, a més de l'administrador i el suplent (s’ha de fer constar el número del DNI).

2n - Designació del representant i suplent davant la Junta Electoral Provincial (DesigRep.doc); la signaran 4 promotors (de la vostra llista) a més del representant i el suplent.

3r - Designació de l'administrador i suplent davant la Junta Electoral Provincial (DesigAdm.doc); la signaran 4 promotors (de la vostra llista) a més de l’administrador i el suplent.
L’administrador ha de dur els comptes de l’agrupació. Heu de guardar justificant de totes les despeses ja que hi ha un subvenció en cas de que obtingueu qualque representant a l’ajuntament. Haureu de presentar la comptabilitat (és molt senzilla) al Tribunal de Comptes. La documentació l'enviaran a la vostra adreça.

4t - Amb l’acta fundacional s’ha de sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIF) a l’Agència Tributària.

5é - Quan ja tingueu el NIF, cal fer un arreplegada de signatures segons l’art. 187 de la LOREG (Art187.pdf) que hauran de ser autenticades per un notari amb el model que us adjuntam (Signatures.doc). No us aconsellam que l'autenticació la faci el secretari de l’ajuntament, ja que, si ho saben, la vostra candidatura ja no serà una sorpresa.

6é - Cada un dels candidats haurà de fer una sol·licitud a la Junta Electoral de Zona (SolJEZ.doc) fent constar el número d’ordre que ocupa en la candidatura.

7é - Tota la documentació l'heu de presentar a la Junta Electoral de Zona (JEZ), amb el model específic que us donaran (EL-5.2) en els terminis que es determinin en la convocatòria d'eleccions locals (EL1.pdf i EL2.pdf).

A la JEZ podreu sol·licitar el llistat corresponent al cens electoral del vostre poble. És una cinta magnètica de la qual s’han de treure el fitxers que us interessin, possiblement haureu de anar a una empresa d’informàtica (Cens.pdf).

Crec que us hem explicat el que és més important, si teniu qualque pregunta, ens la podeu comunicar (vv@valldemossa.org).

Contactacontacta icon

vv@valldemossa.org

Estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que ens volgueu fer arribar.

Visites

Disseny baleartic 2011