Logo La Valldemossa que Volem

LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM


www.valldemossa.orgAGRUPACIÓ D'ELECTORS

Valldemossa

Estatuts

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1. La denominació de la nostra formació política és Agrupació d'Electors la Valldemossa que Volem (a partir d'ara, VV).

ARTICLE 2. La VV és una agrupació d'electors que té com a objectiu fonamental regenerar la democràcia a Valldemossa, tot intentant assolir el màxim de participació ciutadana mitjançant l'impuls de la democràcia directa a nivell municipal; la VV es defineix com una agrupació progressista, democràtica, ecologista i nacionalista.

ARTICLE 3. L'àmbit d'actuació de l'agrupació és el municipi de Valldemossa.

ARTICLE 4. L'organització i el funcionament intern de l'agrupació s'inspiren en els següents principis:

a) El respecte màxim cap a tots els membres de l'agrupació, en la seva llibertat d'expressió i de consciència.

b) L'assemblearisme intern, fonamentat en el debat i la participació majoritària dels integrants.TÍTOL I. DELS MEMBRES I SIMPATITZANTS DE L'AGRUPACIÓ

CAPÍTOL I: DELS INTEGRANTS

ARTICLE 5.

1. La condició d'integrant de l'agrupació s'adquireix mitjançant l'admissió per l'assemblea agrupativa.

La sol·licitud d'afiliació s'ha de presentar a la comissió permanent de l'agrupació, la qual l'elevarà a l'assemblea agrupativa amb recomanació favorable o contrària. L'assemblea tractarà sobre l'admissió en la primera sessió que tingui lloc i podrà defugir de la proposta de la comissió per majoria simple.

2. Són drets dels integrants:

a) Tenir veu i vot a l'assemblea agrupativa.

b) Ser elector i elegible per a la comissió permanent.

c) Formar part de l'assemblea agrupativa.

d) Participar en les activitats programades, com també de l'elaboració i aprovació de la línia política de l'agrupació.

e) Formar part de les llistes electorals si són triats per l'assemblea.

f) Beneficiar-se del suport i l'ajuda incondicionals de l'agrupació en cas de persecució per mor de la defensa de l'agrupació i els seus acords.

g) Ser informat de totes les activitats de l'agrupació.

h) Utilitzar els serveis (local, informació...) de l'agrupació.

i) Participar en les activitats d'altres associacions i partits polítics. En el cas dels partits polítics, els integrants podran participar en les campanyes electorals dels tipus següents: estatals, autonòmiques i europees, però en cap cas municipals. L'integrant que vulgui exercir aquest dret ho haurà de comunicar a l'assemblea perquè aquesta doni o denegui el permís per exercir-lo.

3. Són deures dels membres:

a) Acceptar i promoure els principis del títol preliminar d'aquests Estatuts.

b) Assistir a les reunions a què siguin convocats, participar de les campanyes i activitats generals de l'agrupació.

c) Representar a l'agrupació en totes aquelles funcions o càrrecs per als quals siguin dessignats.

d) No pertànyer a cap altra organització política constituïda al municipi de Valldemossa, ni participar-hi.

e) Pagar les quotes que estableix aquests estatuts.


CAPÍTOL II: DE LA DISCIPLINA

ARTICLE 6. La condició de membre de l'agrupació es perd per:

a) Renúncia voluntària

b) Expulsió

ARTICLE 7. El membre de l'agrupació que tingui una actitud pública notoriàment contrària als acords adoptats per l'assemblea podrà ser sancionat amb mesures que poden arribar fins a l'expulsió de la VV, amb un tràmit previ dins l'assemblea mateixa.

ARTICLE 8. La comissió permanent rebrà la denúncia, dictaminarà i elevarà a l'assemblea tant la denúncia com el dictamen.

ARTICLE 9. El ple de l'assemblea agrupativa és l'òrgan competent per tramitar l'expedient de sanció i/o expulsió del membre que ha estat prèviament denunciat per algun altre membre de l'agrupació.

ARTICLE 10. L'assemblea escoltarà, a la primera sessió posterior a la denúncia, tant el membre denunciat com el denunciant, a més del dictamen de la comissió permanent.

ARTICLE 11. Quan el membre denunciat ostenti un càrrec públic de l'agrupació i el dictamen sigui la tramitació de l'expulsió, haurà de deixar el seu càrrec en el termini màxim d'un mes després d'haver estat expulsat.

 

TÍTOL II. DE L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L'AGRUPACIÓ

CAPÍTOL I: DELS DIFERENTS ÒRGANS

Secció primera: de l'assemblea agrupativa

ARTICLE 12. L'assemblea agrupativa és l'òrgan sobirà i suprem del partit.Tots els integrants han d'acatar les decisions que s'hi hagin pres.

ARTICLE 13. Les seves funcions són:

a) Definir la línia política municipal

b) Elaborar i aprovar la llista electoral

c) Definir el signe dels vots per als assumptes que es tractaran als plenaris

d) Admetre nous integrants

e) Vetllar pel compliment dels acords presos

f) Aprovar l'estat de comptes

g) Resoldre processos disciplinaris

h) Nomenar càrrecs de l'agrupació

i) Modificar els Estatuts, sempre que hi hagi un quòrum mínim de la majoria absoluta dels integrants de la VV

j) Tramitar la dissolució de l'agrupació

ARTICLE 14. Poden convocar l'assemblea un vint-i-cinc per cent de membres de l'agrupació, sempre que l'ordre del dia es presenti al secretari.

Secció segona: de la comissió permanent (CP)

ARTICLE 15. Estarà integrada pels càrrecs electes més altres integrants de la VV, fins a un màxim de quatre cinquenes parts (4/5) del total d'integrants de l'agrupació.

ARTICLE 16. Funcions de la CP:

a) Preparar els plenaris

b) Emetre comunicats de premsa

c) Convocar als integrants de VV per als plenaris i les assemblees

d) Informar sobre la incorporació de nous integrants

e) Dictaminar sobre les denúncies d'indisciplina rebudes.

f) Instruir expedients disciplinaris

g) Informar l'assemblea de les seves gestions

h) Actuar com a comissió d'urgència

CAPÍTOL II: DELS CÀRRECS

ARTICLE 17. SECRETARI; FUNCIONS

a) Estendre les actes de la comissió permanent i de les assemblees. A la finalització de cada assemblea o comissió permanent posarà en coneixement dels assistents els acords presos aixi com tenir redactada i publicada l'acta en un màxim de quinze dies.

b) Avisar el convocador, quan hi hagi reunió de l'assemblea o de la comissió permanent i també per als plenaris.

c) Exercir de suplent del secretari quan sigui necessari

ARTICLE 18. PORTAVEU: serà la mateixa persona que exerceixi de portaveu als plenaris.

FUNCIONS:

a) Representar l'agrupació

b) Informar l'agrupació de tot allò que faci exercint el seu càrrec.

ARTICLE 19. ADMINISTRADOR; FUNCIONS

a) Dur l'estat de comptes

b) Controlar el pagament de les quotes definides en aquests Estatuts.

L'administrador tindrà un suplent.

ARTICLE 20. CONVOCADOR; FUNCIÓ

a) Convocar per a les assemblees i els plenaris havent estat prèviament informat pel secretari.

ARTICLE 21. INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ PERMANENT

a) Tenen com a deure assistir a les convocatòries de l'organ executiu del partit.


TÍTOL III. DE LES FINANCES

ARTICLE 22. L'agrupació es finançarà mitjançant les quotes que satisfaran els integrants de l'agrupació, que queden fixades en la quantitat següent:

Cinc-centes pessetes cada mes per integrant (500 ptes./mes/integrant)

ARTICLE 23. L'assemblea pot decidir fixar quotes extraordinàries.


DISPOSICIÓ FINAL

Aquests Estatuts només poden ser modificats per l'assemblea agrupativa i amb un consens de la majoria absoluta dels integrants.

Contactacontacta icon

vv@valldemossa.org

Estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que ens volgueu fer arribar.

Visites

Disseny baleartic 2011